Position:
Adiunkt
Workplace:
B-8, p. 2.21.c/1.22
e-mail adress:
jmast@agh.edu.pl 

Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie opracowywania i optymalizacji materiałów ognioochronnych na bazie ceramicznych retardantów palenia. Zajmuję się również badaniami reologicznymi różnych grup materiałów, w tym zawiesin ceramicznych, past, płynów, żeli i proszków topliwych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzę lub prowadziłam zajęcia laboratoryjne i seminaryjne z następujących przedmiotów: Nanozawiesiny i nanokompozyty ceramiczne, Chemia ogólna, Chemia nieorganiczna, Reologia, Technologie formowania ceramiki, Nanomateriały i nanotechnologie, Bezpieczeństwo techniczne, Nauka o materiałach oraz Wstęp do chemii i technologii materiałów.

Do tej pory byłam wykonawcą w 4 projektach NCBiR, z czego trzy z nich dotyczyły bezpośrednio mojej działalności naukowej związanej z opracowywaniem materiałów ognioochronnych. Jestem współautorem ponad 70 publikacji naukowych, z czego 13 zostało opublikowane w czasopismach z listy JCR. Na przełomie lat 2015/2016 odbyłam staż naukowy na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie, gdzie pomagałam w prowadzeniu prac badawczych w kierunku opracowywania materiałów ceramicznych o zwiększonej ognioochronności. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu badań reologicznych wykonuję pomiary dla firm zewnętrznych oraz współpracuję z zespołami badawczymi na naszej Uczelni i poza nią. Od 2018 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Kilkukrotnie współorganizowałam sympozjum AGH-HU Joint Symposium oraz międzynarodową konferencję Polska Ceramika.

Last update: 6 May 2020

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...