Position:
Adiunkt
Workplace:
B-8, p. 2.21.c/1.22
e-mail adress:
jmast@agh.edu.pl 

Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie opracowywania i optymalizacji materiałów ognioochronnych na bazie ceramicznych retardantów palenia. Zajmuję się również badaniami reologicznymi różnych grup materiałów, w tym zawiesin ceramicznych, past, płynów, żeli i proszków topliwych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzę lub prowadziłam zajęcia laboratoryjne i seminaryjne z następujących przedmiotów: Nanozawiesiny i nanokompozyty ceramiczne, Chemia ogólna, Chemia nieorganiczna, Reologia, Technologie formowania ceramiki, Nanomateriały i nanotechnologie, Bezpieczeństwo techniczne, Nauka o materiałach oraz Wstęp do chemii i technologii materiałów.

Do tej pory byłam wykonawcą w 4 projektach NCBiR, z czego trzy z nich dotyczyły bezpośrednio mojej działalności naukowej związanej z opracowywaniem materiałów ognioochronnych. Jestem współautorem ponad 70 publikacji naukowych, z czego 13 zostało opublikowane w czasopismach z listy JCR. Na przełomie lat 2015/2016 odbyłam staż naukowy na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie, gdzie pomagałam w prowadzeniu prac badawczych w kierunku opracowywania materiałów ceramicznych o zwiększonej ognioochronności. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu badań reologicznych wykonuję pomiary dla firm zewnętrznych oraz współpracuję z zespołami badawczymi na naszej Uczelni i poza nią. Od 2018 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Kilkukrotnie współorganizowałam sympozjum AGH-HU Joint Symposium oraz międzynarodową konferencję Polska Ceramika.

Last update: 6 May 2020
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...