Position:
Profesor AGH
Workplace:
B6/05 niski parter
Phone:
12 617 25 23;  
e-mail adress:
ziabka@agh.edu.pl 

Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunek: inżynieria materiałowa; specjalność: biomateriały i kompozyty. Obecnie pracuję na stanowisku profesora AGH w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Jestem kierownikiem Wydziałowego Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy oraz Grupy Badawczej: „Analizy Mikrostruktury Materiałów”. Naukowo zajmuję się opracowaniem biomateriałów, implantów stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt i badaniami materiałów przy użyciu technik SEM+EDX. Specjalizuję się również w ocenie właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych i kompozytowych z wykorzystaniem badań mechanicznych, powierzchniowych, termicznych, ultradźwiękowych i mikroskopowych, a także ocenie badań trwałości biologicznej in vitro. W latach 2016-2020 byłam kierownikiem projektu dotyczącego kompozytowej protezy ucha środkowego o właściwościach bakteriobójczych w ramach którego opracowany został Otoimplant©, a wyniki badań projektu wdrożone zostały do praktyki medycznej (6 pacjentom w ramach badań klinicznych zostały wszczepione implanty, u wszystkich wykazano poprawę słuchu). W obszarze moich zainteresowań naukowych są także badania kliniczne wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz procedury związane z dobrą praktyką lekarską i dobrą praktyką wytwarzania wyrobów medycznych. Mam doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji (wniosków do Komisji Etycznej, wniosków do Komisji Bioetycznej oraz wniosków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, protokołu badania klinicznego, broszury badacza, instrukcji użytkowania wyrobów medycznych, etykiet i oznaczeń wyrobów medycznych) niezbędnej do rozpoczęcia badań in vivo na zwierzętach oraz badań klinicznych z udziałem pacjentów.

Jestem autorką 195 publikacji (67 indeksowanych na liście JCR), znaku towarowego, 4 zgłoszeń patentowych i 2 patentów (1 patent EU), dotyczących sposobu otrzymywania protezy ucha środkowego.

Za swoje osiągnięcia otrzymałam nagrodę główna w XXII konkursie Polski Produkt Przyszłości i nagrodę specjalną MNiSW w kategorii Polski Produkt Przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, przyznane za Otoimplant©. Zostałam także wyróżniona nagrodą w konkursie „Kraków bez barier” w kategorii "Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty za Otoimplant©. Otrzymałam stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców oraz dyplomy MSNiSW i Rektora AGH za wkład w rozwój technologiczny innowacyjnych, wielofunkcyjnych implantów laryngologicznych.

Last update: 29 March 2021
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...