W 2009 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki rozpoczęło działalność Wydziałowe Laboratorium Badań Termofizycznych. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną, zaawansowaną aparaturę do analizy termicznej (TG, DTA-TG, DSC-TG, DIL, LFA), umożliwiającą wykonywanie pomiarów przy narzuconym reżimie temperaturowym oraz w określonej atmosferze gazowej. Pozwala to na dokonywanie charakterystyki badanych materiałów m.in. pod względem ich czystości, polimorfizmu, zmian strukturalnych, stabilności termicznej, procesu starzenia, własności termoplastycznych.

Wydziałowe Laboratorium Badań Termofizycznych WIMiC AGH posiada szeroką ofertę badań właściwości fizyko-chemicznych kierowaną do wszystkich gałęzi przemysłu i nauki. Zaliczyć do nich można takie właściwości jak: ciepło właściwe, zmiana entalpii, zmiana masy, ciepło i temperatury przemian fazowych, rozszerzalność cieplna oraz przewodność czy dyfuzyjność cieplna.

Uzyskana w wyniku badań informacja na temat wybranych właściwości termofizycznych i termochemicznych ciał stałych oraz cieczy pełni bardzo ważną rolę m.in. w optymalizacji procesów produkcyjnych. Pomiary przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej zarówno dla materiałów izolacyjnych, jak i wysokoprzewodzących dostarczają podstawowych informacji niezbędnych do obliczeń inżynierskich przy projektowaniu na przykład elementów konstrukcyjnych oraz pozwalają na przeprowadzanie symulacji ich pracy w określonych warunkach. Możliwe pomiary metodami termicznymi pozwalają również na optymalizację procesów wytwarzania takich jak: odlewanie, wtryskiwanie, spiekanie. Wszechstronność dostępnych w Laboratorium metod termoanalitycznych daje możliwość badania szerokiej grupy materiałów, począwszy od związków organicznych, a skończywszy na nieorganicznych, zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym – w zależności od potrzeb badawczych i analitycznych.

Aparatura badawcza firmy NETZSCH Analyzing and Testing, ciesząca się licznymi patentami oraz międzynarodowymi nagrodami w dziedzinie R&D stanowi potwierdzenie wysokiej jakości uzyskiwanych wyników z przeprowadzanych analiz. Instrumenty w Wydziałowym Laboratorium Badań Termofizycznych charakteryzują się wysoką czułością i z powodzeniem mogą być wykorzystywane do badań w kontroli towarowej zapewniającej odpowiednią jakość produktu oraz optymalizację procesów wytwarzania.

Działalność badawczo-rozwojowa, wiedza i wieloletnie doświadczenie pracowników Wydziałowego Laboratorium Badań Termofizycznych oraz nowoczesne urządzenia laboratoryjne stanowią gwarancję wysokiej jakości prowadzonych badań.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2013 przez: dr hab. Grzegorz Grabowski;

Pracownicy Wydziałowego Laboratorium Badań Termofizycznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH cechują się doświadczeniem oraz obszerną wiedzą z zakresu analizy termicznej i możliwości jej wykorzystania w badaniu materiałów zarówno organicznych, jak i nieorganicznych.

Laboratorium oferuje wsparcie merytoryczne oraz możliwość wykonania pomiarów próbnych.

Istnieje możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami badawczymi zarówno ze środowiska nauki, jak i przemysłu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Wydziałowe Laboratorium Badań Termofizycznych WIMiC AGH posiada szeroką ofertę pomiarową i wykwalifikowaną kadrę naukową w zakresie analizy termicznej (TG, TG-DSC, TG-DTA, LFA, DIL).

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2013 przez: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH;
 • Zdjęcie: 
        Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F3®

  Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F3®

  Lokalizacja urządzenia: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, pawilon B6, niski parter, lab. 01

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Zobacz zdjęcia urządzenia
  Opis urządzenia

  Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F3 to urządzenie, które zapewnia połączenie dwóch metod badawczych: termicznej analizy różnicowej (DTA) oraz termograwimetrii (TG) lub różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetrii (TG).

  Instrument umożliwia wykonywanie pomiarów zmian masy próbki oraz towarzyszącychim efektów cieplnych zachodzących w tych samych warunkach dla tej samej próbki. Taki sposób analizy zapewnia większą efektywność oraz umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej charakterystyki cieplnej badanego materiału.

  Istnieje możliwość wykonywania pomiarów w zakresie temperaturowym od 25 do 1500°C (atmosfera: statyczna, dynamiczna, obojętna, utleniająca, redukcyjna) oraz od 25 do 2000°C (atmosfera: statyczna, dynamiczna, obojętna), w tygielkach wykonanych z tlenku glinu, platyny, aluminium oraz grafitu.

  Możliwe zastosowania:

  • pomiary ciepła właściwego proszków oraz spieków,
  • badanie ceramicznych tworzyw porowatych,
  • badanie surowców oraz materiałów przemysłu ceramicznego, budowlanego, szklarskiego, metalurgicznego, odlewniczego i innych branżach przemysłu,
  • wyznaczenie temperatur oraz ciepła reakcji chemicznych i przemian fazowych,
  • badanie struktury w różnych temperaturach produktów powstających na przykład podczas degradacji termicznej materiałów ilastych czy ceramicznych,
  • badanie zmian strukturalnych wszelkich materiałów amorficznych i krystalicznych,
  • badanie procesów utwardzanie spoiw mineralnych
  • badanie procesów sieciowania materiałów polimerowych,
  • opracowywania mechanizmów sieciowania materiałów wiążących
  • opracowanie mechanizmów degradacji termicznej różnego rodzaju materiałów.
  Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2013 przez: dr hab. Grzegorz Grabowski;

   do góry

 • Zdjęcie: 
        Analizator NETZSCH LFA 427

  Analizator NETZSCH LFA 427

  Lokalizacja urządzenia: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, pawilon B6, niski parter, lab. 01

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Zobacz zdjęcia urządzenia
  Opis urządzenia

  Laserowa metoda impulsowa pozwala na bezpośrednie i bardzo precyzyjne wyznaczenie dyfuzyjności cieplnej w zakresie 0.01-1000 mm2/s oraz pośrednie wyznaczenie przewodnictwa cieplnego ciał stałych, proszków oraz cieczy.

  Pomiary mogą być wykonywane w zakresie temperaturowym nawet do 1900oC w atmosferze argonu.

  Istnieje możliwość wyznaczania ciepła właściwego badanych materiałów metodą porównawczą względem mierzonego wzorca.

  Możliwe zastosowania:

  • Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej / przewodnictwa cieplnego czystych metali, stopów metalicznych, materiałów hamulcowych, materiałów izolacyjnych dla elektroniki, materiałów ogniotrwałych, węglowych mat izolacyjnych, laminatów, polimerów, cieczy i dyspersji ceramicznych czy zaawansowanych materiałów ceramicznych
  • Określanie przewodnictwa cieplnego jako parametru niezbędnego do symulacji komputerowej procesów obróbki skrawaniem
  • Dobór oraz kontrola jakości materiałów dla celów elektroniki
  • Projektowanie elementów dobrze odprowadzających ciepło w konstrukcji radarów o wysokiej mocy, projektowanie elementów izolacyjnych, materiałów wielowarstwowych czy materiałów dla przemysłu lotniczego
  • Dobór oraz określenie warunków otrzymywania materiałów pracujących w układach o podwyższonej temperaturze
  • Dobór składu i parametrów procesu otrzymywania form odlewniczych
  • Kontrola jakości surowców produkcyjnych przy zachowaniu tych samych warunków otrzymywania
  Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2013 przez: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH;

   do góry

 • Zdjęcie: 
        Dylatometr NETZSCH DIL 402C

  Dylatometr NETZSCH DIL 402C

  Lokalizacja urządzenia: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, pawilon B6, niski parter, lab. 01

  Osoby odpowiedzialne za urządzenie
  Zobacz zdjęcia urządzenia
  Opis urządzenia

  Dylatometria stanowi technikę pozwalająca na wyznaczanie zmian wymiarów liniowych badanej próbki w funkcji temperatury lub czasu.

  Dostępna w Wydziałowym Laboratorium Badań Termofizycznych aparatura umożliwia prowadzenie pomiarów w zakresie temperaturowym do 1600°C, ze stałą lub zmienną prędkością przyrostu temperatury, w określonych atmosferach gazowych (statyczna, dynamiczna, obojętna, utleniająca, redukcyjna).

  Urządzenie pozwala na wykonywanie pomiarów zarówno materiałów litych, jak i surowych (sprasowanych proszków) przy wymiarzenie przekraczającym 25 mm.

  Możliwe zastosowania:

  • Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej badanych materiałów, który pozwala między innymi na wyznaczanie zmian gęstości materiałów w funkcji temperatury, jak również może być wykorzystany do projektowania tworzyw kompozytowych, doboru materiałów do pokryć wielowarstwowych, projektowania wyłożeń pieców przemysłowych oraz jako parametr niezbędny do prowadzenia symulacji numerycznych różnych procesów technologicznych oraz symulacji naprężeń wytworzonych w materiałach kompozytowych o zadanej geometrii.
  • Wyznaczenie temperatur topnienia, mięknięcia czy przemian polimorficznych badanych materiałów.
  • Określenie stopnia i szybkości zagęszczenia materiału (skurcz), jak i temperatur początku i końca procesu spiekania. Tego typu informacja pozwala na dobór lub ewentualną korekcję warunków procesów produkcyjnych prowadzących do otrzymywania polikryształów (spieków) różnych materiałów oraz ich kompozytów.
  • Symulacja skomplikowanych programów temperaturowych procesów technologicznych
  Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2013 przez: dr hab. Grzegorz Grabowski;

   do góry