Propozycje tematów

projektów inżynierskich i prac magisterskich w roku akademickim 2021/2022

Tytuł Opiekun
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego $TiAl_3 $ dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego $Ti_5Si_3$ dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego $Ti_5Si_4$ dr inż. Leszek Chlubny
Wysokoporowate materiały kościozastępcze na bazie fosforanów (V) wapnia modyfikowanych krzemem dr inż. Joanna Czechowska
Wpływ stopnia rozdrobnienia surowców topnikowych na właściwości mechaniczne tworzyw płytkowych dr hab. inż. Marcin Gajek
Wpływ dodatku alternatywnych surowców topnikowych na temperaturę wypalania tworzyw gresowych dr hab. inż. Marcin Gajek
Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury polikrystalicznego tlenku cyrkonu dr hab. Grzegorz Grabowski
Badania nad spiekaniem azotku tytanu dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH
Badania nad spiekaniem azotku chromu dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH
Klasyczne i niekonwencjonalne metody otrzymywania związków o strukturze spineli do zastosowań wysokotemperaturowych dr inż. Ilona Jastrzębska
Ceramika ogniotrwała w technologiach kosmicznych i lotniczych dr inż. Ilona Jastrzębska
Technologie połączeń hybrydowych typu ceramika-metal dr inż. Ilona Jastrzębska
Wyznaczanie parametrów pękania podkrytycznego materiałów konstrukcyjnych dr inż. Radosław Lach
Badania modelowe wpływu wybranych tlenków na procesy korozyjne materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu magnezowo-glinowego dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Ocena odporności korozyjnej betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych w kontakcie z żużlem stalowniczym dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Koncepcja i projekt betonu ogniotrwałego zawierającego $ZrSiO_4$ dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Porównanie parametrów reologicznych żeli na bazie alginianu sodu i alginianu wapnia dr Joanna Mastalska-Popławska
Charakterystyka hydrożeli poliakrylanowych z dodatkiem włókien ceramicznych dr Joanna Mastalska-Popławska
Wpływ uziarnienia surowców twardych (skaleni i kwarcu) na gładkość powierzchni szkliw po wypaleniu dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Szkliwa ceramiczne z układu $SiO_2-Al_2O_3-Na_2O-K_2O-CaO$ o wysokiej zawartości $Al_2O_3$ dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Wpływ tlenku cynku na barwę szkliw dr inż. Katarzyna Pasiut
Wpływ tlenku strontu na temperatury charakterystyczne szkliw wapniowych i magnezowych dr inż. Katarzyna Pasiut
Wpływ tlenku strontu na krystalizację krzemianu cyrkonu w szkliwach sodowych i potasowych dr inż. Katarzyna Pasiut
Mechaniczna synteza (mechanical alloying) węglika boru z dodatkami metalicznymi prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Nowoczesne metody formowania ceramiki specjalnej metodą druku 3D prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Wykorzystanie druku 3D w ceramice tradycyjnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Hydrotermalna metoda tworzenia nanocząstek węglika borku z prekursorów sacharydowych prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Amorfizacja powierzchni węglika boru z wykorzystaniem high energy ball milling prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Wykorzystanie modyfikowanych minerałów ilastych do sorpcji metali ciężkich prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Wpływ procesu granulacji na właściwości wyrobów ogniotrwałych dr inż. Ryszard Prorok
Wpływ jonów $Mn$ i $Fe$ na syntezę spinelu magnezjowo glinowego dr inż. Ryszard Prorok
Opracowanie metody otrzymywania nanoproszków glinianu wapnia C12A7 dotowanych tlenkami metali bloku d dr hab. inż. Waldemar Pyda
Wytwarzanie nanocząstek węglowych z wykorzystaniem wiązki laserowej dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Wytwarzanie nanocząstek tlenku tytanu i tlenku tantalu z użyciem wiązki laserowej dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Badania nad rozkładem temperatury powierzchni stopu tytanowego podczas obróbki laserowej dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Matryca krzemianowo-fosforanowa jako szklisty nośnik siarki - modyfikacja składu chemicznego jonami cynku dr inż. Justyna Sułowska
Matryca krzemianowo-fosforanowa jako szklisty nośnik siarki - modyfikacja składu chemicznego jonami żelaza dr inż. Justyna Sułowska
Wpływ warunków syntezy na otrzymywanie amorficznej matrycy krzemianowo-fosforanowej zawierającej siarkę dr inż. Justyna Sułowska
Wstępna charakterystyka piasków kwarcowych z obecnie eksploatowanego złoża Osiecznica II-1 dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Metakaolin, jako wartościowy surowiec wielu dziedzin przemysłu ceramicznego dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Możliwości wykorzystania surowców mineralnych w produkcji kosmetyków dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Wpływ składu granulometrycznego na właściwości granulatów płytkowych dr inż. Łukasz Wójcik
Wpływ składu granulometrycznego na właściwości granulatów porcelanowych dr inż. Dariusz Zientara
Porowate biomateriały w inżynierii tkanki kostnej dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH
Pigmenty ceramiczne na bazie tytanianu glinu z dodatkiem metali grup przejściowych dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Kompozyty ceramiczne wykazujące zjawisko pseudoplastyczności w warunkach tarcia dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Tlenkowe kompozyty ceramiczne odporne na pękanie podkrytyczne dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Otrzymywanie polikrystalicznego tlenku itru dotowanego tlenkiem neodymu do zastosowania jako laser na ciele stałym dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH
Badania nad termochemicznym trawieniem powierzchni zgładów ceramicznych kompozytów ziarnistych dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH
Badania nad wytwarzaniem ceramicznego kompozytu typu FGM (functionally graded materials) metodą odlewania odśrodkowego dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH
Tytuł Opiekun
Właściwości mechaniczne i elektryczne prasowanego na gorąco nanolaminatu $Cr_2AlC$ dr inż. Leszek Chlubny
Spiekane pod ciśnieniem materiały międzymetaliczne z układu $Ti-Si$ dr inż. Leszek Chlubny
Multidotowane ceramiczno-polimerowe rusztowania do regeneracji tkanki kostnej dr inż. Joanna Czechowska
Modyfikacje krzywej wypalania szkliw w aspekcie kontroli ich mikrostruktury i składu fazowego dr hab. inż. Marcin Gajek
Wpływ składu chemicznego szkliw wypalanych szybkościowo na stabilność termiczną wybranych pigmentów ceramicznych dr hab. inż. Marcin Gajek
Wykorzystanie syntetycznych mikrostruktur do modelowania właściwości ziarnistych kompozytów ceramicznych dr hab. Grzegorz Grabowski
Zastosowanie teselacji Laguerre do trójwymiarowej rekonstrukcji mikrostruktury polikrystalicznych materiałów ceramicznych dr hab. Grzegorz Grabowski
Spiekanie pod ciśnieniem proszków $beta-SiC$ (3C) dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH
Otrzymywanie materiałów z układu $(W,Ti,Hf,Ta,Nb)C-Co$ dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH
Nieorganiczne hydrożele gaśnicze prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Nanoproszki gaśnicze prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Szkliwa matowe kryjące „szorstkie” (zamiennik powłoki antyglis). Sposób otrzymywania, zastosowanie w technologii Fine Fire Clay prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Redukcja zapowietrzeń masy lejnej dla ceramiki sanitarnej przy odlewaniu grawitacyjnym prof. dr hab. inż. Piotr Izak
Topione spinele do zastosowań wysokotemperaturowych dr inż. Ilona Jastrzębska
Perspektywy recyklingu topników ceramicznych do łączenia elementów pieca cementowego dr inż. Ilona Jastrzębska
Podwyższanie modułu Younga piezoelektrycznych generatorów belkowych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Laserowa synteza wysokoentropowych faz ceramicznych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wytwarzanie materiału o strukturze granatu charakteryzującego się właściwościami ferrimagnetycznymi dr inż. Radosław Lach
Ocena wpływu stechiometrii spinelu magnezowo-glinowego na właściwości betonu ogniotrwałego na bazie $Al_2O_3$. dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Ocena możliwości zastosowania wybranych glinianów metali ziem alkalicznych w technologii materiałów ogniotrwałych. dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Analiza kinetyki przemian fazowych w układach zawierających gliniany metali ziem alkalicznych. dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Otrzymywanie żeli ognioochronnych na bazie alginianów dr Joanna Mastalska-Popławska
Optymalizacja składu hydrożelowego płynu gaśniczego dr Joanna Mastalska-Popławska
Otrzymywanie tworzyw zaawansowanych na bazie minerałów ilastych dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Surowe szkliwo ceramiczne na temperaturę wypalania poniżej 1190 ${^\circ}$C. dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Druk 3D ? wpływ wskaźnika plastyczności masy ceramicznej na formowalność dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Otrzymywanie dekoracyjnego szkliwa typu crackle przeznaczonego na porcelanę twardą dr inż. Katarzyna Pasiut
Otrzymywanie czarnego szkliwa przeznaczonego na porcelanę twardą dr inż. Katarzyna Pasiut
Funkcjonalizacja powierzchni węglika boru wybranymi sacharydami w terapii BNCT prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Funkcjonalizacja powierzchni węglika boru wybranymi aminokwasami w terapii BNCT prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Kompozyty UHTCs na bazie węglika boru otrzymane metodą SPS prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Ocena spiekalności faz z układu $MgO-SiO_2-H_2O$ z dodatkami nietlenkowymi dr inż. Ryszard Prorok
Badanie procesu syntezy forsterytu dr inż. Ryszard Prorok
Badania nad spiekaniem materiałów wielofazowych z osnową TZP dr hab. inż. Waldemar Pyda
Badania nad otrzymywaniem glinianu wapnia C12A7 domieszkowanego tlenkiem europu do zastosowań optycznych dr hab. inż. Waldemar Pyda
Wytwarzanie filtrów ceramicznych o kontrolowanej porowatości z wykorzystaniem druku 3D dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Optymalizacja warunków spiekania węglika boru z wykorzystaniem wiązki laserowej w trybie pulsacyjnym dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Chemiczna aktywność szklistych nośników siarki poddanych działaniu ekstrahentów symulujących naturalne środowisko glebowe. dr inż. Justyna Sułowska
Szkliste nośniki siarki, jako alternatywne materiały nawozowe. dr inż. Justyna Sułowska
Charakterystyka i perspektywy wykorzystania wybranych krajowych kopalin ilasto-krzemionkowych. dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Szkła krzemianowo-fosforanowe modyfikowane jonami kobaltu w aspekcie badań spektroskopowych. dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Modyfikacja właściwosci reologicznych granulatów ceramicznych dr inż. Łukasz Wójcik
Pigmenty ceramiczne na bazie tytanianu glinu dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Ceramiczne kompozyty wykazujące pseudoplastyczność w zastosowaniach tribologicznych dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Tworzywa w układzie $B-C-N$ otrzymywane przy pomocy SHS dr inż. Dariusz Zientara
Wpływ modyfikacji krzemem na właściwości proszków fosforanowo-wapniowych przeznaczonych dla technik formowania przyrostowego dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH
Wpływ silanowych środków sprzęgających na właściwości cementów kostnych dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH
Badania nad otrzymywaniem metodą hydrotermalną nanoproszku tlenku itru domieszkowanego jonami pierwiastków ziem rzadkich dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH
Kompozyty UHTCSs w układzie węglik boru-tytan dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH