Propozycje tematów

projektów inżynierskich i prac magisterskich w roku akademickim 2017/2018

Tytuł Opiekun
Efekty mechanoluminescencyjne w ferroelektrykach dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Spiekanie reakcyjne sialonów dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Synteza związków boru do zastosowanie w terapii neutronowej (BNCT) dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Synteza SHS materiałów międzymetalicznych z układu Ti-Al. dr inż. Leszek Chlubny
Synteza SHS materiałów międzymetalicznych z układu Ti-Si. dr inż. Leszek Chlubny
Wytwarzanie materiału typu faz MAX Cr2AlC  dr inż. Leszek Chlubny
Nośniki leków i substancji biologicznie czynnych wykorzystywane w substytucji tkanki kostnej dr inż. Joanna Czechowska
Wady szkliw i przyczyny ich powstawania dr inż. Marcin Gajek
Charakterystyka surowców topnikowych stosowanych w produkcji płytek ceramicznych dr inż. Marcin Gajek
Zastosowanie syntetycznych mikrostruktur w inżynierii kompozytów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Synteza nano - i mikroproszków TiC  dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Synteza SiC z wykorzystaniem grafenu) dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty SiC - NbC dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Charakterystyka i porównanie parametrów pękania korundu w powietrzu i w wodzie dr inż. Radosław Lach
Określenie odporności na kruche pękanie korundu po obróbce hydrotermalnej dr inż. Radosław Lach
Projekt i właściwości betonu ogniotrwałego korundowo-spinelowego dr inż. Dominika Madej
Optymalizacja współczynnika w/c mieszanek betonowych korundowo-spinelowych dr inż. Dominika Madej
Wpływ dodatku nano-SiO2 na spiekalność mieszanin tlenków ogniotrwałych MgO i Al2O3 dr inż. Dominika Madej
Kinetyka hydratacji tlenku magnezu z udziałem drobno zdyspergowanego tlenku glinu dr inż. Dominika Madej
Ceramiczne farby ognioochronne dr Joanna Mastalska-Popławska
Metody badania lepkości klejów dr Joanna Mastalska-Popławska
Projekt warunków syntezy proszków kompozytowych ZrO2/fazy borkowe i węglikowe w oparciu o obliczenia termodynamiczne. dr inż. Norbert Moskała
Składy tlenkowe na tworzywa szklano-krystaliczne o wysokiej twardości. dr inż. Janusz Partyka
Poprawa właściwości masy porcelany sanitarnej w celu zwiększenia wytrzymałości wyrobów dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Opracowanie sposobu nanoszenia powłok zawierających węgiel na włókno szklane dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Określenie optymalnych warunków testów wytrzymałościowych w metodzie dwuosiowego zginania dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Projekt betonu ogniotrwałego i jego wpływ na właściwości reologiczne mieszanek betonowych dr inż. Ryszard Prorok
Wpływ dodatku włókien organicznych na odporność na eksplozywne pękanie betonów ogniotrwałych dr inż. Ryszard Prorok
Materiały polimerowo-ceramiczne o właściwościach antybakteryjnych dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Silanizowane haloizyty jako nośniki substancji aktywnych dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Laserowa obróbka przyrostowa wzmacnianych węglikiem tytanu kompozytów o osnowie metalicznej dr inż. Paweł Rutkowski
Laserowa obróbka przyrostowa wzmacnianych węglikiem krzemu kompozytów o osnowie metalicznej dr inż. Paweł Rutkowski
Opracowanie warunków homogenizacji mieszanin B4C/h-BN dr inż. Paweł Rutkowski
Obróbka laserowa tworzyw Si3N4/h-BN  dr inż. Paweł Rutkowski
Otrzymanie szkieł krzemianowo-fosforanowych zawierających siarkę metodą dwuetapowego topienia. dr inż. Justyna Sułowska
Matryca krzemianowo-fosforanowa jako nośnik siarki – modyfikacja składu chemicznego. dr inż. Justyna Sułowska
Szkła fosforanowe modyfikowane dodatkiem jonów kobaltu. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Możliwości wykorzystania materiałów amorficznych zawierających nikiel. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Wollastonit - surowiec mineralny i syntetyczny przemysłu ceramicznego. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Modyfikacja składu chemicznego szkieł o mieszanej więźbie z układu P2O5-SiO2-B2O3-K2O-MgO-CaO. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Dodatki polimerowe poprawiające właściwości funkcjonalne fosforanowo-wapniowych cementów kostnych. prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Biomateriały ceramiczne i kompozytowe do zastosowań w medycynie weterynaryjnej w leczeniu kości prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Wykorzystanie mikroskopii wysokotemperaturowej w prognozowaniu zachowania się wybranych składników materiałów ogniotrwałych z żużlem stalowniczym dr inż. Śnieżek Edyta
Założenia i optymalizacja procesu otrzymywania ceramiki cyrkonowej dr inż. Śnieżek Edyta
Założenia i projekt wyłożenia ogniotrwałego obrotowego pieca cementowego (metoda sucha) dr inż. Śnieżek Edyta
Wpływ charakterystyki proszku wyjściowego YAG na zachowanie się materiału podczas spiekania dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Multidotowana bioceramika fosforanowo-wapniowa dr inż. Aneta Zima
Hybrydowe cementy kostne dr inż. Aneta Zima
Konsolidacja zawiesin drobnych proszków ceramicznych metodą odlewania odśrodkowego dr inż. Łukasz Zych
Określanie składu ziarnowego mieszanin proszków ceramicznych przy użyciu metody dyfrakcji światła laserowego dr inż. Łukasz Zych
Właściwości mechaniczne kompozytów modyfikowanych nanocząstkami srebra dr inż. Magdalena Ziąbka
Tytuł Opiekun
Spiekane reakcyjnie kompozyty na bazie sialonów dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Kompozyty gradientowe w układzie AlN-Al2O3 dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Wykorzystanie popiołów lotnych do modyfikacji tworzyw glinokrzemianowych dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Właściwości mechaniczne i elektryczne prasowanego na gorąco nanolaminatu Ti2AlC dr inż. Leszek Chlubny
Ti2Al(C,N) otrzymywane metodą SHS dr inż. Leszek Chlubny
Bioceramika na bazie fosforanów (V) wapnia modyfikowana krzemem dr inż. Joanna Czechowska
Wpływ zmian składu na właściwości technologiczne mas do produkcji dachówek ceramicznych dr inż. Marcin Gajek
Badanie wpływu modyfikatora wiązania na właściwości iłowo-cementowych zawiesin uszczelniających. dr inż. Marcin Gajek
Wykorzystanie syntetycznych mikrostruktur do modelowania właściwości ziarnistych kompozytów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Badania nad otrzymywaniem kompozytów tlenkowo - węglikowych o kontrolowanej mikrostrukturze dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Badania nad kompozytami ziarnistymi węgliki diamentopodobne - węgliki metalopodobne dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Farby ognioochronne na konstrukcje betonowe dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Reakcje CO2 z roztworami zasolonymi w obecności SiO2 dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Ceramiczne proszki gaśnicze dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Inicjowana laserowo samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa faz typu MAX prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Zastosowanie metody napawania laserowego do wytwarzania warstw z faz MAX prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Otrzymywanie powłok typu Inconel-węgliki za pomocą techniki Laser Cladding prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Otrzymywanie i właściwości granatu lantanowo-żelazowego dr inż. Radosław Lach
Rola wiązania fosforanowego w technologii materiałów ogniotrwałych typu Al2O3-Cr2O3 dr inż. Dominika Madej
Wpływ nanokrzemionki na właściwości ogniotrwałych betonów na bazie kwarcu topionego dr inż. Dominika Madej
Optymalizacja składu ognioochronnej farby pęczniejącej z dodatkiem ceramicznych inhibitorów palenia dr Joanna Mastalska-Popławska
Optymalizacja składu kleju do drewna z dodatkiem ceramicznych inhibitorów palenia dr Joanna Mastalska-Popławska
Dwuetapowe spiekanie tlenku cyrkonu dr inż. Norbert Moskała
Wykorzystanie odpadów produkcyjnych porcelany twardej i wysokoglinowej dr inż. Janusz Partyka
Tworzywa szklano-krystaliczne do zastosowań konstrukcyjnych dr inż. Janusz Partyka
Samoszkliwne tworzywa szklano-krystaliczne o wysokiej białości dr inż. Janusz Partyka
Opracowanie sposobu nanoszenia powłok zawierających węgiel na włókno szklane dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Reakcyjne zagęszczanie ceramiki tlenkowej w warunkach hydrotermalnych dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Wytwarzanie i optymalizacja właściwości kompozytów ziarnistych w układzie Al2O3- ZrO2-WC do zastosowań technicznych dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Wpływ wybranych modyfikatorów na reakcje w układzie MgO-Al2O3-H2O dr inż. Ryszard Prorok
Wpływ wybranych substancji na syntezę i właściwości spinelu właściwego dr inż. Ryszard Prorok
Badania nad materiałami TZP o podwyższonej odporności na degradację niskotemperaturową dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
Ilościowa analiza mikrostruktury ceramicznego kompozytu ziarnistego SiC-TiC dr inż. Marian Rączka
Wpływ parametrów wiązki laserowej  oraz chropowatości powierzchni na dr inż. Paweł Rutkowski
Dobór parametrów cięcia laserowego cienkich płytek polikryształów azotkowych i węglikowych dr inż. Paweł Rutkowski
Ocena spiekalności zestawów klinkieru wysokoglinowego dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Wpływ mikrostruktury na zachowanie się wyrobów zasadowych pod wpływem obciążeń termiczno-mechanicznych dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Zastosowanie systemu RFDA do wyznaczenia termiczno-mechanicznych właściwości materiałów zasadowych dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Wieloskładnikowe szkła z układu SiO2-P2O5-K2O-MgO-CaO zawierające kobalt. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Możliwości wykorzystania zwietrzeliny granitowej ze złoża Łomnica Dolna w przemyśle ceramicznym. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Perspektywy wykorzystania odpadowego pyłu amfibolitowego dla celów agrotechnicznych dr hab. inż. Magdalena Szumera
Wpływ rodzaju żużla stalowniczego na korozję materiałów ogniotrwałych z układu MgO-Al2O3 dr inż. Śnieżek Edyta
Korozja cyrkonianu wapnia przez wybrane szkło dr inż. Śnieżek Edyta
Reakcje termiczne naturalnych dolomitów w aspekcie reaktywności otrzymanych produktów. prof. dr hab. Irena Wacławska
Aktywność chemiczna szklistych nośników żelaza i kobaltu w warunkach in vitro i in vivo. prof. dr hab. Irena Wacławska
Ocena możliwość zagospodarowania popiołów ze spalania osadów ściekowych w masach i szkliwach wypalanych w temperaturze 1180°C dr inż. Łukasz Wójcik
Badania wpływu wybranych surowców topnikowych na proces deformacji piroplastycznej tworzyw płytkowych wypalanych w temperaturze 1200°C dr inż. Łukasz Wójcik
Zastosowane rożnych prekursorów metaloorganicznych w syntezie proszku YAG dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Otrzymywanie proszku tlenku itru metodą syntezy hydrotermalnej dr inż. Łukasz Zych
Ocena włąściwości powierzchniowych kompozytów polimerowych o działaniu bakteriobójczym dr inż. Magdalena Ziąbka