Propozycje tematów

projektów inżynierskich i prac magisterskich w roku akademickim 2018/2019

Tytuł Opiekun
Efekty mechanoluminescencyjne w ferroelektrykach dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Formowanie mikrostruktury materiałów ceramicznych procesem starzenia dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego Ti3Al dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego TiAl dr inż. Leszek Chlubny
Optymalizacja procesu syntezy SHS inicjowanej zapłonem lokalnym materiału międzymetalicznego TiSi dr inż. Leszek Chlubny
Wpław dodatków popiołów ze spalania osadów ściekowych na właściwości mechaniczne klinkierowych płytek podłogowych. dr inż. Marcin Gajek
Techniki i metody formowania wyrobów ceramicznych dr inż. Marcin Gajek
Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury polikrystalicznego tlenku cyrkonu dr Grzegorz Grabowski
Pigmenty ceramiczne na bazie tytaniany magnezu dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty ziarniste węglik wolframu-węglik krzemu dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Synteza węglika boru z wykorzystaniem jako substratu grafitu ekspandowanego dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Wyznaczanie parametrów pękania podkrytycznego tlenku glinu dr inż. Radosław Lach
Projekt wyłożenia ogniotrwałego kadzi stalowniczej dr inż. Dominika Madej
Projekt wyłożenia ogniotrwałego kadzi pośredniej dr inż. Dominika Madej
Optymalizacja warunków syntezy ogniotrwałych cementów specjalnych dr inż. Dominika Madej
Analiza termiczna klejów do drewna z wybranymi ceramicznymi retardantami palenia dr Joanna Mastalska-Popławska
Analiza właściwości tiksotropowych klejów do drewna z wybranymi ceramicznymi retardantami palenia dr Joanna Mastalska-Popławska
Termodynamiczne modelowanie warunków syntezy proszków w układzie tlenek cyrkonu – wybrane azotki dr inż. Norbert Moskała
Składy tlenkowe na tworzywa szklano-krystaliczne o wysokiej twardości dr hab. inż. Janusz Partyka
Współczesne techniki zdobienia płytek ceramicznych dr hab. inż. Janusz Partyka
Kompozyty Al2O3-ZrO2 dla zastosowań w węzłach tarcia pracujących w podwyższonych temperaturach” dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Weryfikacja szacowanego czasu przeżycia dla spiekanych materiałów korundowych dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Kompozyty korund-grafen dla zastosowań tribologicznych dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Wytwarzanie i ocena właściwości kompozytów ziarnistych w układzie Al2O3-ZrO2-WC do zastosowań technicznych dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Nietlenkowe spiekane kompozyty polikrystaliczne dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Projekt wyłożenia ogniotrwałego konwertora stalowniczego dr inż. Ryszard Prorok
Metody badań odporności korozyjnej materiałów ogniotrwałych dr inż. Ryszard Prorok
Laserowa obróbka azotku krzemu w impulsowym trybie pracy wiązki dr inż. Paweł Rutkowski
Laserowa obróbka azotku krzemu w ciągłym trybie pracy wiązki dr inż. Paweł Rutkowski
Wpływ pokrycia grafitem powierzchni materiału azotku krzemu na obróbkę laserową dr inż. Paweł Rutkowski
Spawanie laserowe materiałów polikrystalicznych z układu Ti-Al-C dr inż. Paweł Rutkowski
Określenie zdolności szkłotwórczej materiałów amorficznych zawierających siarkę dr inż. Justyna Sułowska
Założenia technologii wyrobów magnezjowo-węglowych dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Kontrola międzyoperacyjna jakości produkcji betonów wysokoglinowych dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Określenie zakresu szkłotwórczego materiałów z układu SiO2-P2O5-K2O-MgO-CaO-Fe2O3 dr hab. inż. Magdalena Szumera
Zdolność tworzenia matrycy szklistej przez materiały zawierające w swoim składzie trzy składniki więźbotwórcze (SiO2,P2O5,B2O3) dr hab. inż. Magdalena Szumera
Określenie wpływu zawartości żelaza na dyfuzyjność cieplną wybranych surowców ilastych. dr hab. inż. Magdalena Szumera
Hybrydowe materiały implantacyjne dla chirurgii kostnej - synteza, charakterystyka i ocena biologiczna prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Znaczenie surfaktantów w kształtowaniu mikrostruktury bioceramicznych tworzyw implantacyjnych prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Projekt linii technologicznej wyrobów magnezjowo-chromitowych dla konwertora miedziowego dr inż. Śnieżek Edyta
Założenia produkcyjne materiałów na bazie andaluzytu dr inż. Śnieżek Edyta
Projekt linii produkcyjnej materiałów ogniotrwałych otrzymywanych metodą topienia dr inż. Śnieżek Edyta
Pigmenty ceramiczne z układu TiO2−MgO - Mn2O3 dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Zastosowanie lepiszczy akrylowych w konsolidacji proszków ceramicznych dr inż. Łukasz Zych
Tytuł Opiekun
Kompozyty w układzie AlN-Al2O3 dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Synteza nanoproszków węglika boru do terapii nowotworowej BNCT dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Tworzywa na bazie dwutlenku cyrkonu o wysokiej odporności na wstrząs cieplny dr hab. inż. Mirosław M. Bućko, prof. nadzw. AGH
Właściwości mechaniczne i elektryczne prasowanego na gorąco nanolaminatu Cr2AlC dr inż. Leszek Chlubny
Spiekane pod ciśnieniem materiały międzymetaliczne z układu Ti-Si dr inż. Leszek Chlubny
Opracowanie składu fryty na szkliwo białe wypalane szybkościowo do temperatury 1210°C dr inż. Marcin Gajek
Opracowanie składu fryty na szkliwo do płytek podłogowych o podwyższonej odporności na ścieranie dr inż. Marcin Gajek
Wykorzystanie syntetycznych mikrostruktur do modelowania właściwości ziarnistych kompozytów ceramicznych dr Grzegorz Grabowski
Badania nad syntezą węglików z wykorzystaniem niekonwencjonalnych substratów węglowych dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Kompozyty ziarniste na bazie węglika krzemu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
Reologia klejów przeciwpożarowych dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Nanoproszki gaśnicze dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Moc tiksotropii zawiesin ceramicznych dr hab. inż. Piotr Izak, prof. nadzw. AGH
Laserowe formowanie trójwymiarowe piezoelektryków ceramicznych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Synteza bezołowiowych piezoelektrycznych roztworów stałych prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Otrzymywanie kompozytów piezoelektrycznych KNN/żywica przewodząca prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Preparatyka i właściwości granatu glinowo-gadolinowego (GdAG) dr inż. Radosław Lach
Rola fazy spinelowej w kształtowaniu właściwości termomechanicznych betonów ogniotrwałych typu Al2O3-MgAl2O4 dr inż. Dominika Madej
Kształtowanie odporności korozyjnej betonów ogniotrwałych na bazie Al2O3 dr inż. Dominika Madej
Ocena możliwości zastosowania spoiw nieorganicznych na wiązaniu chemicznym w technologii betonów ogniotrwałych dr inż. Dominika Madej
Optymalizacja składu ceramicznych farb ognioochronnych do betonu. dr Joanna Mastalska-Popławska
Właściwości lepkosprężyste żeli krzemianowych dr Joanna Mastalska-Popławska
Dwuetapowe spiekanie kompozytów ziarnistych ZrO2/Al2O3 dr inż. Norbert Moskała
Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych powstających podczas wytwarzania wyrobów typu porcelanowego dr hab. inż. Janusz Partyka
Tworzywa szklano-krystaliczne do zastosowań konstrukcyjnych dr hab. inż. Janusz Partyka
Wpływ uziarnienia na spiekalność i właściwości tworzyw glinokrzemianowych w układzie Skaleń (Na)-Kaolinit oraz Skaleń (K)-Kaolinit. dr hab. inż. Janusz Partyka
Wpływ udziału molowego Na2O/K2O na barwę szkliw ceramicznych dr hab. inż. Janusz Partyka
Właściwości reologiczne i mechaniczne wybranych surowców ilastych w funkcji ich uziarnienia dr hab. inż. Janusz Partyka
Poprawa właściwości masy porcelany sanitarnej w celu zwiększenia wytrzymałości wyrobów dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Kompozyty ceramiczne odporne na zużycie ścierne w podwyższonych temperaturach dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Kompozyty korund-grafen o podwyższonej odporności na pękanie dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. nadzw. AGH
Immobilizacja metali ciężkich w matrycy z cementu glinowo-wapniowego dr inż. Ryszard Prorok
Wpływ obróbki cieplnej na właściwości betonów ogniotrwałych dr inż. Ryszard Prorok
Badania nad spiekaniem materiałów wielofazowych z osnową TZP dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. nadzw. AGH
Funkcjonalizacja nanorurek haloizytowych jako potencjalnych nośników substancji farmakologicznie czynnych dr hab. inż. Alicja Rapacz-Kmita
Analiza mikrostruktury kompozytu węglik krzemu-węglik metalopodobny dr inż. Marian Rączka
Spawanie laserowe ziarnistych kompozytów ceramicznych zawierających azotek tytanu dr inż. Paweł Rutkowski
Laserowa obróbka ubytkowa ceramiki tlenkowej zawierającej cząstki heksagonalnego azotku boru dr inż. Paweł Rutkowski
Siarka w matrycy szkieł krzemianowo-fosforanowych dr inż. Justyna Sułowska
Wpływ udziału kruszywa MC z recyklingu na nagłe zmiany temperatury wyrobu magnezjowo-węglowego dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Zwartość wyrobów magnezjowo-węglowych z udziałem kruszywa MC z recyklingu dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. nadzw. AGH
Perspektywy wykorzystania odpadowego pyłu amfibolitowego dla celów agrotechnicznych dr hab. inż. Magdalena Szumera
Aktywność chemiczna szkieł fosforanowo-krzemianowych modyfikowanych dodatkiem boru dr hab. inż. Magdalena Szumera
Reakcje wysokotemperaturowe w układzie materiał ogniotrwały-żużel stalowniczy dr inż. Śnieżek Edyta
Materiały na bazie ferrytów wapnia dr inż. Śnieżek Edyta
Reakcje termiczne naturalnych dolomitów w aspekcie reaktywności otrzymanych produktów. prof. dr hab. Irena Wacławska
Strukturalna rola siarki w matrycy szklistej prof. dr hab. Irena Wacławska
Wpływ procesu przygotowania na właściwości reologiczne mas lejnych do produkcji cementu glinowego. dr inż. Łukasz Wójcik
Badanie wpływu modyfikatora wiązania na właściwości reologiczne zawiesin iłowo-cementowych. dr inż. Łukasz Wójcik
Pigmenty ceramiczne z układu TiO2−MgO - V2O5 dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
Materiały w układzie Me-Al-O-N otrzymywane metodą SHS. dr inż. Dariusz Zientara
Otrzymywanie gęstych spieków spinelu glinowo-magnezowego oparte na formowaniu zawiesin jego drobnych proszków dr inż. Łukasz Zych