Position:
Adiunkt
Workplace:
B6, p.106 lub Lab Br5
Phone:
12 617 24 97; 12 617 39 52;  
Consultation:
piątek, 7.30 - 8.15 
e-mail adress:
zientara@agh.edu.pl 

Studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH rozpocząłem w 1993 roku. W 1996 roku uzyskałam stopień inżyniera.Działalnością badawczą zająłem się od roku 1997, będąc wówczas na studiach magisterskich. Studia magisterskie odbywałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Tematem mojej pracy magisterskiej były „Tworzywa z azotku glinu otrzymywane przy użyciu samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)”. Głównym celem badań było otrzymanie spiekalnego proszku azotku glinu metodą SHS (samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej), otrzymanie gęstych tworzyw AlN o wysokich parametrach użytkowych i kontrolowanej mikrostrukturze jak i określenie składu fazowego spieków AlN otrzymanych na drodze spiekania proszków syntezowanych metodą SHS oraz identyfikacja rozmieszczenia faz w mikrostrukturze spieków.

Kolejnym etapem mojej pracy badawczej były studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, które odbyłem w latach 1998-2004. Opiekunem naukowym, a później po wszczęciu w 2000 roku przewodu doktorskiego promotorem, mojej pracy doktorskiej był prof. Jerzy Lis. W trakcie trwania studiów doktoranckich zająłem się  otrzymywaniem materiałów w układzie Al – O – N o kontrolowanym składzie fazowym a w szczególności, zbadaniem możliwości otrzymywania spieków czystego g-alonu.

Owocem prowadzonych w czasie trwania moich studiów doktoranckich badań była praca doktorska pt. „Tworzywa w układzie Al – O – N otrzymywane przy użyciu samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)”, której publiczna obrona odbyła się 29 października 2004 roku. Wiele z efektów mojej pracy doktorskiej ma szansę na trwałe znaleźć się w głównym nurcie badanego problemu, dzięki opublikowaniu ich w szeregu znaczących czasopism z zakresu ceramiki i inżynierii materiałowej. Do głównych publikacji z tego zakresu zaliczam artykuły odnoszące się bezpośrednio do możliwości otrzymywania proszków tlenoazotkowych przy użyciu metody SHS, które ukazały się w czasopiśmie Journal of the European Ceramic Society. Wyniki moich prac były ponadto prezentowane na różnych konferencjach, sympozjach i szkołach w formie referatów i posterów. Brałem udział m.in. w Międzynarodowych Konferencjach z cyklu „Polska Ceramika”, Konferencjach Polskiego Towarzystwa Ceramicznego w Zakopanem, Międzynarodowych Konferencjach Hutniczych „Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”,  Międzynarodowych Konferencjach: CIMTEC, International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, International Conference on Ceramic Processing Science, International Conference on Electroceramics.  Oprócz badań z zakresu tematyki pracy doktorskiej i pokrewnych zajmuje się także pewnymi aspektami otrzymywania materiałów ogniotrwałych biomateriałowymi, elektroceramicznymi.

       Obecnie nadal zajmuję się dalszym poznaniem procesu otrzymywania i spiekania tworzyw z układu Al – O – N jak i zastosowaniem tych materiałów w przemyśle materiałów ogniotrwałych z czym związany był mój udział w projekcie rozwojowym PBZ-KBN-114/T08/2004.

       Do działalności badawczej można zaliczyć także udziały w grantach KBN. Byłem głównym wykonawcą w grancie promotorskim pt. „Tworzywa w układzie Al – O – N otrzymywane metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej” 7T08D00420. W pozostałych grantach byłem jedną z wykonawców. Moja działalność badawcza obejmuje również kierownictwo (nieformalne) laboratoriami badawczymi WIMiC AGH.

Współpracuję z wieloma ośrodkami naukowymi takimi jak: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny, Centrum Zaawansowanych Technik Wytwarzania i Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechniki Śląskiej a także zakładami produkującymi jak: Certech Sp. z o.o., Wilamowice PPUiH Incermet Kraków.

Last update: 10 March 2021
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...