Position:
Profesor
Workplace:
B-6, p. 405
Phone:
12 617 33 80;  
Consultation:
wtorek, 12:00-14:00 
e-mail adress:
izak@agh.edu.pl 

Moje zainteresowania badawcze obejmują kilka kierunków. Jest to przede wszystkim reologia mas ceramicznych. Początkowo zainteresowanie dotyczyło mas ceramicznych dla celów elektroniki i elektrotechniki, później mas płytkowych i porcelanowych i w zasadzie w bardziej ogólnym podejściu trwa do chwili obecnej. W trakcie studiów doktoranckich badałem możliwości modyfikacji właściwości fizykochemicznych i reologicznych zawiesin oraz granulatów mas ceramicznych. Jednocześnie uczestniczyłem aktywnie w pracach badawczych dotyczących opracowania nowych krajowych upłynniaczy i plastyfikatorów organicznych w pełnym cyklu rozwojowym. Na uwagę zasługuje opatentowanie i wdrożenie produkcji plastyfikatora dyspersyjnego na bazie kopolimeru styrenowo-maleinowego, który z racji unikalnych właściwości produkowany jest do dzisiaj. Generalnie plastyfikatory dyspersyjne nie były stosowane w krajowym przemyśle ceramicznym, a także były nowością w skali światowej. Ponieważ badania wykonywane w ramach pracy doktorskiej zasygnalizowały nowe podejście do problematyki zagęszczania proszków granulowanych, po doświadczeniach przemysłowych postanowiłem ponownie zająć się mechanizmami powstawania defektów granul. Był to temat ważny zarówno z poznawczego jak i utylitarnego punktu widzenia, gdyż w kraju powstało kilka nowoczesnych zakładów produkcji płytek ceramicznych. Studia literaturowe oraz kontakty z naukowcami z krajów zachodnioeuropejskich i USA utwierdziły mnie w przekonaniu, że ten kierunek w latach 1986-2000 będzie priorytetowy dla rozwoju przemysłu ceramiki szlachetnej. W szczególności dotyczyło to zastosowania nowatorskiej technologii izostatycznego prasowania wyrobów porcelanowych. Znaczny stopień zdefektowania granul uzyskiwanych przy zastosowaniu suszarń rozpyłowych uniemożliwiał wysoki stopień zagęszczania wyprasek w czasie prasowania. Poza tym z punktu widzenia naukowego dotychczasowe modele reologiczne nie były w pełni przydatne. W ramach wieloletniego programu celowego, którego byłem kierownikiem w latach 1996-2000, problem ten rozwiązano i wdrożono bezpośrednio w ZPS „Ćmielów” a pośrednio m.in. w ZPS „Lubiana”. W zakresie specjalnych technologii ceramiki w późniejszych latach główną uwagę skupiłem na procesach ułatwiających formowanie tradycyjnych wyrobów oraz nowych technik wytwórczych w skali mikro. W tym zakresie wykonałem wiele badań oraz napisałem wspólnie z prof. Markiem Sikorą monografię pt. „Starch and its Derivatives in Ceramic Prosessing”. Tematyka ta została wdrożona w ramach programu europejskiego o akronimie ADOPTIC, w którym uczestniczyło kilkanaście zakładów naukowych i produkcyjnych z Francji, Portugalii, Włoch, Anglii i Polski. Inny aspekt moich zainteresowań w ostatnich latach, to wykorzystanie nanoproszków ceramicznych do gaszenia pożarów i zabezpieczania eksponatów muzealnych przed tzw. starzeniem się. Wyniki badań zostały częściowo opublikowane i opatentowane. Rozwiązanie to w 2017 roku zostało wdrożone w Muzeum w Wilanowie. Jest to zupełnie nowe podejście do sposobów gaszenia pożarów w aspekcie strat popożarowych oraz zabezpieczania eksponatów muzealnych. Od około 40 lat zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego prowadzę również różnego rodzaju zajęcia seminaryjne, laboratoryjne i wykłady z zakresu reologii i technologii ceramiki. Z racji dodatkowych uprawnień państwowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, BHP i ergonomii pracy, realizuję także zajęcia seminaryjne pod nazwą „Bezpieczeństwo techniczne”. Na bazie tych doświadczeń powstały dwie publikacje książkowe, „Reologia zawiesin ceramicznych” i „Reologia w ceramice”, przeznaczone zarówno dla studentów, jak i dla technologów przemysłu ceramicznego i pokrewnych. Ostatnia pozycja została znacząco poszerzona i zawiera informacje z zakresu reologii ceramicznych mas granulowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 14 May 2020

prof. dr hab. inż. Piotr Izak is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

prof. dr hab. inż. Piotr Izak is supervisor of the course

Employee did not grant an access to materials for this course yet

More informations about course and materials prepared by other lecturers are available on the course's web page

Pobieranie danych loading...