Position:
Adiunkt
Workplace:
B-8, p. 1.20
Phone:
12 617 34 89;  
Consultation:
poniedziałek, 9.00-10.30 
e-mail adress:
dmadej@agh.edu.pl 
Web page:
 
Zakres tematyczny mojej działalności naukowej obejmuje:
- materiały ogniotrwałe, w tym głównie nieformowane materiały ogniotrwałe, a zwłaszcza BETONY OGNIOTRWAŁE, które aktualnie wykazują największy potencjał aplikacyjny w różnych dziedzinach przemysłu wykorzystujących procesy wysokotemperaturowe,
- projektowanie, otrzymywanie i badania systemów wiążących przeznaczonych do materiałów ogniotrwałych cementowych i bezcementowych pod kątem ich implementacji w środowisku wysokotemperaturowym,
- implementację zaawansowanych metod elektrochemicznych w badaniach kinetyki i mechanizmu przemian fazowych zachodzących w materiałach ogniotrwałych i innych materiałach ceramicznych,
- syntezę nowych związków do zastosowania w betonach ogniotrwałych, a zwłaszcza odznaczających się różną kinetyką uwalniania ciepła hydratacji po procesie modyfikacji ich struktury,
- przemiany strukturalne w osnowie materiałów ogniotrwałych podczas ich obróbki cieplnej przy formowaniu się tzw. „więźby ceramicznej” tlenkowej, azotkowej czy węglowej, która finalnie decyduje o właściwości użytkowych materiałów ogniotrwałych,
- badania materiałów ogniotrwałych z wykorzystaniem metod mikroskopowych (SEM), dyfrakcyjnych (XRD), termicznych (DSC-DTA-TG-EGA(MS)), spektroskopowych (Raman, FT-IR, NMR) i chemicznych (EDS),
- badania korozji wysokotemperaturowej materiałów ogniotrwałych w kontakcie z substancjami gazowymi, ciekłymi i stałymi,
- oznaczanie właściwości technologicznych materiałów ogniotrwałych, w tym głównie właściwości termomechanicznych (RUL, HMOR, CIC), a także właściwości odpornościowych (szczególnie odporności na korozję i na nagłe zmiany temperatury).
 
Potwierdzeniem ww. są liczne publikacje, prace naukowe, projekty krajowe i międzynarodowe, wdrożenia oraz patenty (więcej informacji pod linkiem: https://bpp.agh.edu.pl/autor/madej-dominika-06529), które powstały w ostatnich latach w zespole współpracujących ze sobą młodych naukowców z naszej Uczelni oraz osób spoza AGH.
Aktualnie kieruję dwoma projektami naukowymi finansowanymi ze środków NCN i NCBiR (więcej informacji na mojej stronie domowej oraz w zakładce Projekty badawcze). 
Pełnię rolę promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich mgr inż. Kariny Warmuz („Wpływ stechiometrii spinelu magnezowo-glinowego na właściwości betonów ogniotrwałych korundowo-spinelowych”) oraz mgr inż. Jakuba Ramulta („Mechanizm korozji bezcementowych ogniotrwałych betonów korundowo-spinelowych w kontakcie z żużlem stalowniczym”).
 
*******************************************************************************************************
Za swoje największe osiągnięcie naukowe uznaję opracowanie nowatorskiego spektrometru impedancyjnego i implementację techniki EIS do analizy procesów niestacjonarnych, czyli takich, które wykazują dużą zmienność składu fazowego w czasie (np. hydratyzujący zaczyn cementowy).
*******************************************************************************************************
Z ostatniej chwili:
Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do publikowania wyników badań w wydaniu specjalnym zatytułowanym "Cement-Based Materials: Synthesis, Mechanical Properties and Applications" w czasopiśmie Applied Sciences MDPI. Czasopismo ma formę „Open Access” (https://www.mdpi.com/journal/applsci).
W czasopiśmie tym jestem redaktorem gościnnym. Prace można przesyłać do 31 maja 2021 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod następującym linkiem:
Last update: 5 December 2020
Employee did not grant an access to disctic materials yet
Pobieranie danych loading...