Kierownik grupy:
dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH ;
Pracownicy:
prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk; dr inż. Joanna Czechowska; mgr inż. Szymon Skibiński; mgr inż. Piotr Pańtak;

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Zespół Bioceramiczny złożony z pracowników, doktorantów i studentów realizuje badania z dziedziny biomateriałów. Aktualnie w jego skład wchodzą:dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH (kierownik zespołu), prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk (profesor senior – założyciel zespołu), dr inż. Joanna Czechowska, dr inż. Ewelina Cichoń, mgr inż. Szymon Skibiński (doktorant), mgr inż. Piotr Pańtak (doktorant) oraz studenci studiów II stopnia  Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Zespół od lat prowadzi badania nad bioceramicznymi  i kompozytowymi materiałami dla medycyny przeznaczonymi do leczenia ubytków kostnych spowodowanych chorobami i urazami. Głównie jest to bioceramika oparta na fosforanach (V) wapnia - otrzymywana w procesie wypalania oraz w postaci wiązanych chemicznie cementów kostnych. Prace badawcze obejmują projektowanie, otrzymywanie, ocenę fizykochemiczną i biologiczną preparatów dla chirurgii szczękowej, chirurgii twarzoczaszki i ortopedii służących do zastępowania fragmentów kości oraz dla różnych zastosowań w stomatologii.

Do nowoczesnych rozwiązań w zakresie biomateriałów opartych na fosforanach (V) wapnia, nad którymi obecnie pracuje Zespół Bioceramiczny należą materiały hybrydowe dla medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej,  które nie tylko pełnią rolę wypełniacza ubytków kostnych, ale stymulują regenerację kości. W połączeniu z lekami oraz osadzonymi na nich komórkami są wielofunkcyjnymi materiałami implantacyjnymi, zaprojektowanymi w taki sposób, aby wykazywały biologiczną aktywność, czyli generowały w organizmie biorcy odpowiedź komórkową na poziomie molekularnym, aktywnie wspierając leczenie i odbudowę uszkodzonej tkanki. Mamy nadzieję, że przed tą grupą biomateriałów stale otwierają się i otwierać będą, nowe perspektywy badawcze i aplikacyjne.

Efektem prac badawczych zespołu są 23 patenty, w tym dwa europejskie oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej pierwszych w Polsce preparatów implantacyjnych opartych o fosforany wapnia: hydroksyapat (HAp) i fosforan trójwapniowy (βTCP). Ostatnio skomercjalizowany został kolejny patent dotyczący sposobu wytwarzania wysokoporowatego fosforanowo-wapniowego bioaktywnego tworzywa implantacyjnego. W wyniku wieloletniej współpracy naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z firmą rzeszowską Chema-Elektromet zostało wdrożonych do produkcji i wprowadzonych na rynek wiele preparatów dla medycyny, wytwarzanych w oparciu o patenty AGH takie jak: preparat kościozastępczy HA Biocer proszek i HA Biocer granule, Haxyl – żel do pielęgnacji zębów z hydroksyapatytem i ksylitolem, Biochem – proszek z hydroksyapatytem do codziennej pielęgnacji zębów, Chema Polish I – pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów, Chema Polish II – pasta do profesjonalnego polerowania zębów, HT Biocer – bioceramiczny kompozyt na bazie HAp i βTCP, Agatos- HA – cement fosforanowo-wapniowy z dodatkiem hydroksyapatytu.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2022 przez: dr inż. Joanna Czechowska;