Stanowisko:
Doktorant
Temat pracy:
Kruszywo z recyklingu jako surowiec w technologii MgO-C ” 
Promotor:
prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba  
Miejsce pracy:
pok.205, budynek B6
Adres email:
ludwig@agh.edu.pl 

Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z badaniem oraz zastosowaniem ogniotrwałych surowców pochodzących z recyklingu. Ze względu na aspkety ekonomiczne oraz środowiskowe zagadnienie to staje się kluczowe dla przemyslu materiałów ogniotrwałych. Moja praca obejmuje m. in:

Badania naturalnych, syntetycznych i pochodząych z recyklingu kruszyw ogniotrwałych:

- Pomiary gęstości, gęstości pozornej i porowatości otwartej

- Analizy chemicznej i fazowej z użyciem metod XRF i XRD

- Obserwacje mikroskopowe i ocena mikrostruktury przy użyciu mikroskopii optycznej i skanningowej SEM/EDS

- Analiza sitowa z wyodrębnieniem poszczególnych frakcji ziarnowych

Badanie wyrobów zawierających w swoim składzie kruszywo MgO-C pochodzące z recyklingu. Jest to także temat mojej pracy doktorskiej:

Badanie właściwości fizycznych:

- Pomiary gęstości, gęstości pozornej, porowatości otwartej i gazoprzepuszczalności

Pomiary właściwości mechanicznych w temperaturze pokojowej i w podwyższonych temperaturach:

- Wytrzymałość na ściskanie (CCS)

- Wytrzymałość na zginanie w temperaturze pokojowej i w podwyższonych temperaturach (CMOR i HMOR)

- Krytyczny współczynnik intensywności naprężeń (K1C) oraz energii inicjacji (γnbt) i propagacji pęknięcia (γWOF

- Moduł Younga wyznaczany metodą rezonansową i ultradźwiękową

Badania właściwości cieplnych:

- Współczynnik rozszerzalności cieplnej (α) oraz współczynnik przewodzenia ciepła (λ)

Inne badania

- Porozymetria rtęciowa

- Odporność na utlenianie wyrobów zawierających węgiel

- Analiza chemiczna i fazowa z użyciem metod XRF oraz XRD

- Obserwacje mikroskopowe i ocena mikrostruktury przy użyciu mikroskopii optycznej i skanningowej SEM/EDS

- Badanie i ocena wyrobów post mortem

Moje zainteresowania skupiają się także na badaniu wyrobów zawierająych chrom oraz bezchromowych alternatyw stosowanych w przemyśle miedziowym. Są to badania korozyjne w kontakcie z żużlem miedziowym o wysokiej zawartości PbO:

- Statyczne metody badania korozji wraz z obserwacją mikrostruktury przy użyciu mikroskopii SEM/EDS

- Analiza chemiczna i fazowa z użyciem metod XRF i XRD

- Mikroskopia wysokotemperaturowa

- Wyznaczanie mechanizmów niszczenia wyrobów w czasie oddziaływania z żużlem

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2020
Pracownik nie udostępnił jeszcze żadnych materiałów dydaktycznych.
Pobieranie danych loading...